Lean StartUp מפגש שני לסדנת

נפגשנו שוב, כל יזמי התוכנית, הצוות והמנחה ממי גנוסר, למפגש מספר שתיים בסדנת יישום ה Lean Startup. למדנו על Problem/Solution fitt ועל מנגנונים שונים להבנת צרכיהם של הלקוחות והמשתמשים שלנו. כיצד הולכים לשטח ובודקים את הכאב והתרשמותם מהפתרון המוצע.

היזמים עברו יחדיו על הקנבסים שאותם מילאו בשיעורי הבית שהם קיבלו בפעם הקודמת, והפעם הדגש היה על הלקוחות והבעיה שהם באים לפתור. כל אחד מהיזמים הציג את הקנבס ואת הממצאים שלו, קיבל פידבקים ממי, ומשאר היזמים.

לאחר מכן התקדמנו להליך הוואלידציה של הנחות המוצא שלנו: איך לוודא שהבעיה שאנחנו מזהים - היא הבעיה שעליה מדווחים הלקוחות/ משתמשים שלנו.

איך לוודא שאכן באמת ישנה בעיה אמיתית שאנו רוצים לפתור!

וכמובן היזמים קיבלו מטלות להמשך העבודה: המשך עדכון הקנבס, ולראיין - לקוחות פוטנציאלים.

#leanstartup #ממיגנוסר

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts